Sertifikatai

Vadybos sistema

"PANPROJEKTAS“ ĮDIEGĖ MODERNIAS VADYBOS SISTEMAS

UAB „Panprojektas“ – orientuota į ilgalaikį konkurencingumą įmonė, kreipianti dėmesį į teikiamų paslaugų kokybę ir savo darbuotojų gerovę. Įmonė, rengdama projektą, identifikavo silpnąsias įmonės veiklos sritis, kurių sprendimui yra būtina įsidiegti modernias vadybos sistemas. Tai neoptimalus darbo laiko resursų išnaudojimas, nesureguliuotas ir nereglamentuotas sprendimų priėmimas, galimo neigiamo poveikio aplinkai vertinimo bei darbuotojų darbo sąlygų palaikymo ir gerinimo sistemos trūkumas.
2010 m. sausio 27d. LR Ūkio ministerija, VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ ir UAB „Panprojektas“ pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl įmonės projekto „UAB „Panprojektas“ konkurencingumo didinimas diegiant modernias vadybos sistemas“ įgyvendinimo. Europos sąjungos struktūrinė parama gauta pagal 2007 – 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonė „Procesas LT“. Bendra projekto vertė siekė 50,0 tūkst. litų, iš kurių 25,0 tūkst. litų (be PVM) – ES paramos lėšos. 
Projektas buvo įgyvendintas per 11 mėn. ir numatytos apimties. Įmonėje įdiegta vadybos sistema, kuri laikui bėgant atnaujinama.
2015 m. įmonėje sukurta, įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, įdiegta ir palaikoma darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema atitinka LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007) standarto reikalavimus, Aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinka LST EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) standarto reikalavimus. Įdiegus sistemas įmonėje  atliekamas nuolatinis vykstančių procesų monitoringas, vartotojų pasitenkinimo analizė, vertinami duomenys apie vartotojų skundus ar tiekėjų trūkumus, vadybos sistemoje identifikuojamos ir iš jos eliminuojamos silpnosios grandys, nustatant įvykusių neatitikčių priežastis bei prevencinius veiksmus, siekiant išvengti klaidų pasikartojimo. Įdiegtos sistemos patvirtina įmonės įsipareigojimą nuolat gerinti jos aplinkos vadybą ir mažinti atliekamų operacijų poveikį. Aplinkos apsaugos standartas įpareigoja įmonės vadovybę nustatyti opiausias aplinkos apsaugos vietas, didžiausius taršos šaltinius. Įdiegtas darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartas nurodo nuolatinį darbo aplinkos bei darbo veiksnių stebėjimą, kylančių pavojų identifikavimą bei rizikos vertinimą, užtikrinant, kad rizikos prevencijos veiksmai būtų išankstiniai, o ne pasekminiai. Tai  leidžia darbuotojui įmonėje jaustis saugiai ir užtikrintai bei skatina jų motyvaciją. Įdiegtos sistemos kas 3 metai sertifikuojamos.